Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden voor particulieren/consumenten


Algemene leveringsvoorwaarden voor bedrijven

1. Definities
a. Fast Lane Benelux BV / Fast Lane Nederland BV (hierna verder te noemen: Fast Lane) is een education service provider d.w.z een bedrijf dat (IT)-opleidingen organiseert en faciliteert.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden (IT)-opleidingen worden georganiseerd en/of gefaciliteerd.
c. Opdracht: onder opdracht wordt verstaan de tussen Fast Lane en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen
d. Opdrachtbevestiging: een formulier waarop Fast Lane een omschrijving geeft van de door Fast Lane te verrichten werkzaamheden en diensten welke aan de opdracht verbonden zijn.

2. Algemeen
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen cursus) tussen Fast Lane en de opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3. Faciliteiten
a. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van Fast Lane, is Fast Lane verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten.
b. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen Fast Lane en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen.
c. Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet alle benodigde faciliteiten beschikbaar zijn en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door Fast Lane kan worden gewaarborgd, behoudt Fast Lane zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.

4. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Fast Lane wordt uitgekeerd.

5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Fast Lane heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht Fast Lane tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Fast Lane recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten, nog te lijden schade en aantoonbaar bezettingsverlies. Fast Lane is niet gehouden aan enige schadevergoeding.

6. Annulering door de opdrachtgever
a. Annulering door de opdrachtgever van een opdracht is mogelijk tot en met 16 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 15 en 6 werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het opdrachtbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige opdrachtbedrag verschuldigd
b. Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment.
c. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

7. Annulering door Fast Lane
Fast Lane streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelnemers, een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, is Fast Lane niet gehouden aan enige schadevergoeding.

8. Vertrouwelijkheid
Fast Lane zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

9. Tariefaanpassing
Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door Fast Lane, conform de CBS-index regelingslonen voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.

10. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Fast Lane. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Fast Lane. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waar¬onder ook software van Fast Lane geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Fast Lane.

11. Auteursrecht
Alle in de cursus gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

12. Betalingsvoorwaarde
Fast Lane hanteert, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeenkomen, een betalingstermijn van 30 dagen gerekend vanaf factuurdatum. Na deze vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort schiet in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het nog niet nagekomen voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Opschorting en verrekening door de opdrachtgever zijn uitgesloten. Gehele en gedeeltelijke ontbinding door opdrachtgever zijn uitgesloten.

13. Geschillenregeling
Geschillen tussen de opdrachtgever en Fast Lane zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht, dan wel door de volgens de wet bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten met Fast Lane is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.